Hair Designer: Duane Korb

Make-up: Barak Mizrahi

Photography: Stephan Maloman